เวย์โปรตีน

พลังงานพื้นฐานมีผลต่อการลดน้ำหนัก

นอนหลับ

พลังงานพื้นฐานมีผลต่อการลดน้ำหนัก

                     พลังงานพื้นฐาน (Besic Metabolic Rate) เป็นพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทุกคนต้องใช้เพื่อร่างกายมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ ต้องมีการเึคลื่อนไหวร่างกาย เช่น นอนอยู่เฉยๆ ร่างกายคุณจำเป็นต้องใช้พลังงานส่วนนี้

                     ประมาณ 50 - 70% ของพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ในแต่ละวัน จะเป็นพลังงานพื้นฐานนี้ ส่วนใหญ่ของพลังงานพื้อฐานนี้จะถูกใช้ไปกับเนื้อเยื่อที่เป็นกล้ามเนื้อ ดังนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อมากๆ พลังงานพื้นฐานก็ต้องใช้มากด้วย คนที่มีแต่เนื้อเยื่อไขมันมาก กล้ามเนื้อน้อย พลังงานพื้นฐานที่ต้องใช้ก็น้อยไปด้วย ดังนั้นเวลาลดน้ำหนักจึงตจ้องกินอารที่มีโปรตีนสูงๆ เพื่อสงวนกล้ามเนื้อไว้ซึ่งเป็นตัวใช้พลังงานที่ดี

 

ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานพื้นฐานของเรา

                     กรรมพันธุ์ ข้อนี้ขึ้นกับยีนที่เราได้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา พูดง่ายๆ คือพ่อแม่ใครมียีนที่ส่งผลให้มีการใช้พลัังงานพื้นฐานมาก ลูกก็จะเหมือนกัน ทำให้โอกาสอ้วนลดลง หรือพูดอีกอย่างคือ ใครมีพ่อแม่อ้วน โอกาสที่จะอ้วนก็สูงด้วย ส่วนหนึ่งก็มากจากยีนหรือกรรมพันธุ์ส่วนนี้ ลักษณะการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นี้ ทำให้แต่ละครอบครัวมีโครงร่างของร่างกาย (Body Type) คล้ายๆกัน

                     โครงร่างผอมสูง ไหล่แคบ จะมีการเผาผลาฐพลังงานมาก คนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยอ้วน โครงล่างใหญ่ไหล่กว้าง คนกลุ่มนี้จะมีการเผาผลาญพลังงานน้อย โอกาสที่คนกลุ่มอ้วนมีสูงมาก ดังนั้นใครมีโครงร่างแบบหลัง ถ้ารู้จักควบคุมอาหาร รู้จักออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้รูปร่างดีได้

                     อายุ ยิ่งแก่ยิ่งอ้วน เพราะว่าพออายุสูงแล้ว กล้ามเนื้อจะลดน้อยลง ดังนั้นพลังงานพื้นฐานที่เราต้องใช้ก็จะลดน้อยลงไปด้วย ทำให้เมื่อกินเท่าเดิมก็จะมีพลังงานเหลือมากขึ้น ก็เลยอ้วน

                     เพศ ผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชาย พลังงานพื้นฐานที่ต้องใช้ก็น้อยกว่า ดังนั้นระหว่างผู้หญิงกบัผู้ชายที่น้ำหนักตัวเท่าๆกัน ผู้หญิงควรกินน้อยกว่า ไม่อย่างนั้น อ้วนแน่ๆ

                     กล้ามเนื้อ ใครมีกล้ามเนื้อมากกว่าก็จะใช้พลังงานพื้นฐานมากกว่า

                     ออกกำลังกาย แน่นอนใครออกกำลังกายเป็นประจำ ปริืมาณกล้ามเนื้อก็มากกว่าอยู่แล้ว พลังงานพื้นฐานก็ต้องใช้มากกว่า

                     การอดอาหาร คุณเชื่อไหม การอดอาหารมากเกินไป ทำให้พลังงานพื้นฐานลดลงด้วย เพราะถ้าคุณอดอาหารมากเกินไป ร่างกายจะสูญเสียน้ำ และมีการเผาผลาญโปรตีนไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากคุณกินโปรตีนไม่พอทำให้กล้ามเนื้อลดน้อยลง โดยรวมดูน้ำหนักลดลง แต่ไม่ใช่ไขมันเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 50% ของน้ำหนักที่ลดลงจะเป็นกล้ามเนื้อ แสดงว่าคุณขาดทุนแล้ว เพราะเวลาเพิ่ม ส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้น 25% ดังนั้น ห้ามอดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ต่ำสุึดต้องได้พลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่/วัน และอย่าลืมโปรตีันมาก

                     อากาศร้อนเย็นมากกว่าปกติ จะเพิ่มการใช้พลังงานพื้นฐานได้ เพราะร่างกายใช้พลังงานในการปรับอุณหภมูิของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ

                     ภาวะเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด จะเพิ่มการใช้พลังงานพื้นฐาน แต่วิธรนี้ไม่เหมาสมที่จะใช้ลดน้ำหนัก

    ADWHEY.COM

  • wiriya007
  • Angsikorn
  • Harid Jermwiwat
  • BananaBT
  • srw.ph
ผู้ชม
3823
เนื้อหา
671
Sunday the 24th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©